Vrsta kredita:
Višina mesečnega priliva:
Upošteva se plača/pokojnina, prevoz na delo, nadomestilo za prehrano, 1/12 regresa, itd.
EUR
Življenjski stroški:
Upošteva se stroške za hrano, obleko, osebno nego, elektriko, vodo, zavarovanje, prosti čas, itd.
EUR
Višina limita na TRR:
EUR
Obstoječe zadolženosti:
Upošteva se mesečne obveznosti iz naslova kreditov in leasingov. Če se obstoječe obveznosti poplačuje z novim kreditom, pustite polje prazno.
EUR