5.000 do 25.000 €

Kdo lahko pridobi kredit

Samostojni podjetnik,
Mikro ali malo podjetje,
Zagonsko podjetje oziroma start-up.

Kredit lahko pridobite:

  • Če ga namenite pokrivanju stroškov, ki so nastali največ 6 mesecev pred oddajo vloge za financiranje in največ 18 mesecev po odobritvi financiranja
  • ali če se naložba ne izvaja v izključenem sektorju.

Naš cilj je, da vašemu podjetju olajšamo financiranje vsakodnevnega poslovanja.

Svetujemo in financiramo

V okviru kredita vam bomo zagotovili sredstva, s katerimi boste lahko pokrili upravičene stroške za:

  • Plačila za nakup materiala.
  • Plačila za nakup trgovskega blaga.
  • Plačila za storitve.
  • Stroške dela.
  • Naložbe v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva.

Svoje cilje z nami dosežete lažje, hitreje in zanesljiveje.

 

Rok za oddajo vloge

Do porabe sredstev.

Rok za črpanje kredita

45 dni od dneva odobritve kredita.

Sofinanciranje Republike Slovenije in EU iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov.