Sprememba zakona, ki ureja interventni ukrep odloga plačila obveznosti kreditojemalcev je bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije dne 30. 12. 2020 in je stopila v veljavo. Vsem, ki so se soočili z oteženim poslovanjem zaradi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 in izpolnjujejo pogoje omogoča, da se lahko z bankami in hranilnicami dogovorijo za odlog kreditnih obveznosti za obdobje največ 9 mesecev. Pri tem banke in hranilnice upoštevajo tudi že odobrene odloge po predhodnih interventnih zakonih (ZIUOPOK in ZIUOPDVE) na način, da bodo odobrile odlog po tem zakonu le, če skupni odlog ne bo presegal devetih mesecev. V primeru, ko je bil kreditojemalcu v zvezi s posamezno kreditno pogodbo že odobren odlog plačila obveznosti v trajanju devet mesecev ali več, se šteje, da je kreditojemalec pravico do odloga že v celoti izkoristil.

Oddana vloga se bo po zakonu lahko nanašala samo na obveznosti, ki do 19. 10. 2020 še niso zapadle v plačilo.

Kreditojemalci morajo oddati vlogo hranilnici najkasneje do 26. februarja 2021, odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe pa mora začeti veljati najkasneje 31. marca 2021.

Za odlog plačila obveznosti lahko zaprosijo:

 • fizične osebe, ki imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji,
 • gospodarske družbe s sedežem v Republiki Sloveniji,
 • zadruge, društva, zavodi, ustanove, fizične osebe, ki zaposlujejo delavce, in samozaposleni s sedežem oz. stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji,
 • nosilci kmetijskega gospodarstva in nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Pogosta vprašanja

Vašega odgovora niste našli na spletni strani? Preverite najbolj pogosta vprašanja naših uporabnikov.

Do kdaj lahko oddam vlogo?

Kreditojemalci morajo oddati vlogo hranilnici najkasneje do 26. februarja 2021.

Kje dobim vlogo?

Obrazec za vlogo dobite v hranilnici. Objavljen je tudi na koncu tega obvestila.

Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da lahko oddam vlogo za odlog plačila kredita?

Izpolnjeni morajo biti vsi naslednji pogoji:

 • kreditojemalec ima sedež oz. stalno bivališče v Republiki Sloveniji;
 • posamezne obveznosti iz kreditne pogodbe, za katero kreditojemalec zahteva odlog plačila, do razglasitve drugega vala epidemije virusa (19.10.2020) še niso zapadle v plačilo. To pomeni, da za obveznosti, ki so zapadle v plačilo pred 19.10.2020,
 • kreditojemalec ne more zahtevati odloga plačila, čeprav jih še ni poravnal; kreditojemalec naslovi na hranilnico popolno vlogo za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe najpozneje do 26.2.2021;
 • kreditojemalec v vlogi navede in dokaže utemeljen razlog za začasno nezmožnost zagotavljanja poplačila obveznosti po kreditni pogodbi zaradi okoliščin, povezanih s posledicami epidemije virusa. Utemeljen razlog za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe je tudi vladni ali občinski odlok, ki je prepovedal opravljanje dejavnosti ali bistveno zmanjšanje obsega prihodkov podjetja zaradi epidemije virusa.

Katera dokazila moram predložiti?

Potrebno je predložiti:

 • poročilo o stanju likvidnosti podjetja,
 • dokazila o nastalih težavah poslovanja, ki so povezane s posledicami epidemije virusa in
 • potrdilo davčnega urada, da ima kreditojemalec na dan vložitve vloge za odlog, poravnane zapadle obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev, ali odločbo davčnega urada, da je na dan vložitve vloge za odlog v situaciji, ko mu je v skladu z določbami zakona odloženo plačilo obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev oz. omogočeno obročno odplačilo le-teh.

Ali se obrestna mera spremeni in kako je z obrestmi v času odloga?

Obrestna mera ostane nespremenjena.
V času odloga se obresti obračunavajo in ste jih dolžni poravnati. Obresti, natekle v obdobju odloga tako za vas predstavljajo dodaten strošek, ki ga ne bi imeli, če ne bi sklenili odloga.

Prikaži več

Dokumenti za zaprositev odloga obveznosti iz kreditnih pogodb

Vlogo izpolnite, jo podpišete in skupaj s prilogami posredujete po običajni pošti na hranilnico. Poleg tega lahko svojemu skrbniku pošljete vlogo tudi preko elektronske pošte.

V kolikor imate dodatna vprašanja ali težave pri izpolnjevanju vloge, kontaktirajte svojega skrbnika ali pokličite na telefonsko številko 05 36 64 500 oz. pošljete elektronsko sporočilo na info@phv.si