Ob oddaji vloge za financiranje, pri kateremu se predlaga zavarovanje z zastavno pravico na nepremični- hipoteko, je hranilnici potrebno predložiti minimalno naslednjo dokumentacijo:

 • izpisek iz zemljiške knjige,
 • pravnomočno gradbeno dovoljenje (razen ko gre za objekte, ki so bili zgrajeni pred letom 1967 in zanje velja zakonska presumpicja),
 • uporabno dovoljenje (za objekte, kjer je to zakonsko predpisano),
 • cenitev nepremičnine ki:
  • ob pridobitvi zavarovanja ne sme biti starejša od dveh mesecev,
  • mora biti izdelana s strani neodvisnega usposobljenega ocenjevalca vrednosti (cenilca), tj. oseba, ki ima potrebne kvalifikacije, znanje in izkušnje za izvajanje cenitve, ter je neodvisna od procesa odločanja o poslih, ki so zavarovani s premoženjem, katerega vrednost se ocenjuje ter ni povezana s kreditojemalcem oz. kupcem/prodajalcem nepremičnine  in nima osebnih interesov glede nepremičnine, ki je predmet vrednotenja,
  • mora biti izdelana za potrebe zavarovanega posojanja,
  • mora izkazovati mora oceno tržne vrednosti nepremičnine, ki jo v skladu z veljavnimi Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti (MSOV) Odbora za mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti (IVSC), izdela ocenjevalec vrednosti,
  • mora imeti kot uporabnika cenitve navedeno hranilnico.

Hranilnica ima v skladu z regulativo oblikovano politiko in postopke rednega preverjanja neodvisnosti in usposobljenosti ocenjevalcev vrednosti ter kakovosti vrednotenj. Rezultat procesa zagotavljanja kakovosti je ustrezno potrjen seznam ocenjevalcev vrednosti, ki se redno posodablja.

Seznam ocenjevalcev vrednosti, lahko preverite sami na naslednji povezavi, oziroma nas zanj povprašate.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo v naših poslovalnicah, na telefonski številki 05 36 64 500 oz. na e- naslovu komerciala@phv.si.