1. KREDITNI POSLI
1.1. Odobritev kratkoročnega kreditnega zahtevka
1.1.1 Okvirni likvidnostni kredit
Odobritev Od 0,50% do 1,00% od zneska odobrenega kredita; najmanj 30,00 EUR; enkratno ob odobritvi
Rezervacija sredstev 0,20% enkratno od pogodbenega zneska; najmanj 30,00 EUR
1.1.2 Krediti nad 1 mesec do vključno 12 mesecev
Odobritev Od 0,65% do 1,00% od zneska odobrenega kredita; najmanj 30,00 EUR; enkratno ob odobritvi
Vodenje kredita 2,00 EUR mesečno
1.1.3 Limit na transakcijskem računu
Odobritev Od 0,50% do 1,00% od zneska odobrenega kredita; najmanj 30,00 EUR; enkratno ob odobritvi
Rezervacija sredstev 0,20% enkratno od pogodbenega zneska; najmanj 30,00 EUR

 

1.2. Odobritev dolgoročnega kreditnega zahtevka
Odobritev Od 0,50% do 1,00% od zneska odobrenega kredita; najmanj 50,00 EUR; enkratno ob odobritvi
Vodenje kredita 2,00 EUR mesečno

 

1.3. Pošiljanje opominov za zamujena plačila

1. opomin

Brez nadomestila
2. opomin 10,00 EUR; priporočena pošiljka
3. in vsak nadaljnji opomin 15,00 EUR; priporočena pošiljka s povratnico

 

2. GARANCIJSKI POSLI
2.1. Odobritev bančne garancije

Bančna garancija, odobrena podjetju ali samostojnemu podjetniku – komitentu Hranilnice

1,50% od zneska izdane garancije, najmanj 50,00 EUR, enkratno ob odobritvi

Bančna garancija, odobrena podjetju ali samostojnemu podjetniku – nekomitentu Hranilnice

1,80% od zneska izdane garancije, najmanj 80,00 EUR, enkratno ob odobritvi
Bančna garancija, odobrena kmetu – komitentu Hranilnice 1,00% od zneska izdane garancije, najmanj 50,00 EUR, enkratno ob odobritvi
Bančna garancija, odobrena kmetu – nekomitentu Hranilnice 1,80% od zneska izdane garancije, najmanj 80,00 EUR, enkratno ob odobritvi

 

2.2. Vodenje bančne garancije

Bančna garancija, odobrena podjetju ali samostojnemu podjetniku – komitentu Hranilnice

0,40% od zneska izdane garancija, najmanj 20,00 EUR, kvartalno
Bančna garancija, odobrena podjetju ali samostojnemu podjetniku – nekomitentu Hranilnice 0,50% od zneska izdane garancija, najmanj 20,00 EUR, kvartalno
Bančna garancija, odobrena kmetu – komitentu Hranilnice 0,40% od zneska izdane garancija, najmanj 20,00 EUR, kvartalno
Bančna garancija, odobrena kmetu – nekomitentu Hranilnice 0,50% od zneska izdane garancija, najmanj 20,00 EUR, kvartalno

 

2.3. Izjave v zvezi z garancijskim poslovanjem

Izdaja nezavezujoče izjave

50,00 EUR, enkratno ob izdaji

Izdaja zavezujoče izjave

0,50% od zneska izjave, najmanj 100,00 EUR, enkratno ob izdaji

 

3. BREZGOTOVINSKA PLAČILA BLAGA V BREME TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA KOMITENTA
3.1. Brezgotovinska plačila blaga v breme transakcijskega računa komitenta
Nadomestilo za izvedbo plačila 1,0% od zneska plačila

 

4. POLOG GOTOVINE NA TRANSAKCIJSKI RAČUN
4.1. Polog gotovine na transakcijski račun
Na transakcijski račun pri Hranilnici 0,25% od zneska pologa
Na transakcijski račun pri drugi banki 0,32% od zneska pologa

 

5. TRANSAKCIJSKI RAČUN
5.1. Odpiranje transakcijskega računa
Odpiranje brez nadomestila

 

5.2. Vodenje transakcijskega računa
Podjetja 5,20 EUR mesečno
Samostojni podjetniki, društva, kmetijska dejavnost 3,50 EUR mesečno

 

5.3. Zapiranje transakcijskega računa
Zapiranje 25,00 EUR, enkratno ob zaprtju

 

5.4. Obveščanje o stanju in prometu na transakcijskem računu
Redni izpisek 0,60 EUR po izpisu
Izredni izpisek 4,50 EUR po izpisu

 

6. ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO
6.1. Izdaja digitalnega potrdila
Po dejanskih stroških

 

6.2. Nadomestilo za uporabo elektronskega bančništva
Podjetja 3,50 EUR mesečno
Samostojni podjetniki, društva, kmetijska dejavnost 2,50 EUR mesečno

 

7. PLAČILNI PROMET ZA PLAČILA V DRŽAVI IN V SISTEMU SEPA
7.1. Gotovinska plačila
Standardni nalog do vključno 600 EUR 1,80 EUR po nalogu

Standardni nalog nad 600 EUR

0,30% od zneska naloga
Nujni nalog do vključno 2.000 EUR 6,00 EUR po nalogu
Nujni nalog nad 2.000 EUR 0,30% od zneska naloga

 

7.2. Negotovinska plačila na bančnem okencu
Standardni nalog do vključno 50.000 EUR 1,20 EUR po nalogu
Standardni nalog nad 50.000 EUR

6,00 EUR po nalogu

Interni nalog

0,60 EUR po nalogu

Nujni nalog

6,00 EUR po nalogu

 

7.3. Elektronsko bančništvo
Standardni nalog do vključno 50.000 EUR 0,50 EUR po nalogu
Standardni nalog nad 50.000 EUR 3,00 EUR po nalogu

Interni nalog

0,25 EUR po nalogu

Nujni nalog

3,00 EUR po nalogu

 

8. PLAČILNI PROMET ZA PLAČILA V TRETJE DRŽAVE
8.1. Negotovinska plačila na bančnem okencu
Po tarifi banke posrednice (DBS)

 

9. POSLOVNE KARTICE
9.1. Poslovna Activa Maestro
Izdaja kartice brez nadomestila
Letna članarina brez nadomestila

Dvigi na bankomatih znotraj Evropske monetarne unije

0,50 EUR po dvigu

Dvigi na bankomatih izven Evropske monetarne unije 1,50 % od zneska dviga, najmanj 2,25 EUR
Dvigi na POS terminalih 1,50 % od zneska dviga, najmanj 2,25 EUR
Blokada kartice 6,00 EUR
Deblokada kartice 4,00 EUR
Ponovna izdelava PIN kode zaradi nesprejetja ali izgube 6,00 EUR
Neupravičena reklamacija 6,00 EUR
Odstop od že naročene kartice 6,00 EUR

 

10. IZVRŠITEV SODNIH SKLEPOV TER NALOGOV DRUGIH ORGANOV IN PLAČILO TERJATEV
10.1. Obdelava prejetega sklepa o izvršbi
35,00 EUR od sklepa ali izvršbe

 

10.2. Nalog za nakazilo sredstev
5,00 EUR po nalogu

 

11. DRUGA NADOMESTILA
11.1. Neupravičena reklamacija
dejanski stroški, najmanj 4,50 EUR

 

11.2. Vložitev elektronske izvršbe za zapadle terjatve
100,00 EUR po izvršbi

 

11.3. Pisma o nameri
Izdaja nezavezujočega pisma o nameri 50,00 EUR, enkratno ob izdaji

Izdaja zavezujočega pisma o nameri

0,50% od zneska pisma o nameri, najmanj 100,00 EUR, enkratno ob izdaji

 

12. NADOMESTILA, KI SO OBDAVČENA Z DDV

*Cene nadomestil ne vključujejo DDV, ki po trenutno veljavni zakonodaji znaša 22%.

12.1. Potrdilo o poslovanju na računu
10,00 EUR

 

12.2. Izdelava prepisov, izpisov ali kartic prometa na zahtevo komitenta
10,00 EUR

 

12.3. Izračun obresti, ki niso predmet poslovanja Hranilnice
4,50 EUR za vsako stran izpisa

 

12.4. Pisne informacije o tečajih, obrestnih merah in podobnem za pretekla obdobja
9,50 EUR za vsako stran izpisa

 


13. SPLOŠNA DOLOČILA
 1. Primorska hranilnica Vipava d.d. (v nadaljevanju Hranilnica) zaračuna nadomestila za storitve, ki jih opravlja in so navedena v tej tarifi. Izjema so predpisana statistična poročila, ki jih predpiše Banka Slovenije, druge finančne institucije in drugi organi na podlagi zakonitih predpisov.
 2. Pogodba o sklenjenem poslu mora vsebovati tudi določilo o nadomestilu za opravljeno storitev.
 3. Poleg nadomestil za posamezne storitve po tej tarifi zaračuna Hranilnica tudi dejanske stroške, ki nastanejo pri izvedbi posameznih poslov, dogovorjenih med Hranilnico in uporabnikom storitev.
 4. Hranilnica obračunava nadomestilo pravnim osebam za obdobje (kot je določeno pri posamezni tarifni postavki) praviloma na prvi dan tega obračunskega obdobja (mesec, trimesečje, polletje). Ta dan se upošteva tudi nastanek dolžniško-upniškega razmerja. Nadomestilo za izdajo garancij se obračunava ob izdaji, in sicer sorazmerni del do konca koledarskega trimesečja ter nato na začetku vsakega trimesečja vnaprej od stanja garancije, za sorazmerni del veljavnosti garancije v novem trimesečju, če ni v tarifi drugače določeno. Prvi dan trimesečja se smatra nastanek dolžniško upniškega razmerja. Nadomestilo za odobritev kreditnega zahtevka je pravna oseba dolžna poravnati na osnovi obračuna Hranilnice. Za nastanek dolžniško-upniškega razmerja pri vseh vrstah kredita se upošteva dan podpisa kreditne pogodbe.
 5. Za pravne osebe (osebe z dejavnostjo) je rok za plačilo nadomestila do 8 dni od izstavitve obračuna.
 6. Izterjava posameznih zneskov se ne izvaja, če so stroški obdelave in izterjave višji od obračunanega zneska. Upošteva se, da so stroški obračuna in izterjave 4,17 EUR.
 7. Ostanek terjatve Hranilnice do pravnih oseb, ki nastane pri kreditnem, depozitnem ali drugem poslovanju in je manjša od 4,17 EUR, Hranilnica lahko prenese v izredne odhodke.
 8. Ostanek obveznosti Hranilnice do pravnih oseb (oseb z dejavnostjo), ki nastane pri kreditnem, depozitnem ali drugem poslovanju in je manjša od 4,17 EUR, Hranilnica prenese v izredne prihodke.
 9. Od dneva, ko poteče rok za plačilo, praviloma zaračunava Hranilnica za neplačana nadomestila zakonske zamudne obresti.
 10. Pri vseh tarifnih postavkah iz te tarife se davek na dodano vrednost v skladu s 44. členom ZDDV-1 ne obračuna, razen v tistih tarifnih postavkah, ki so obdavčljive in je to v tej tarifi izrecno določeno.
 11. Glede na poslovno sodelovanje s komitentom in glede na posebne aranžmaje se s pogodbo lahko določijo tudi drugačni pogoji.
 12. Tarifa je sestavljena iz Splošnih določil in iz Tarifnega dela, kjer so navedene določene vrste storitev in višina nadomestil, ki jih za te storitve zaračunava Hranilnica.
 13. Izvleček iz te tarife plačil za storitve, ki jih navaja posamezen del poslovanja, se lahko posreduje komitentu na njegovo željo.
 14. Vodstvo Hranilnice oziroma kreditni odbor lahko iz utemeljenih razlogov v posameznem primeru določi tudi drugačno nadomestilo za storitev, ki ni navedena v tej tarifi.
 15. Komitent je stranka, ki ima pri Hranilnici odprt transakcijski račun in z njim aktivno posluje.

Velja in uporablja se od 2.11.2017