Obveščamo vas, da so sredstva finančnega instrumenta pošla. 

Sofinanciranje Republike
Slovenije in EU iz
Evropskih strukturnih in
investicijskih skladov.

 
 
Potrebujete denarna sredstva za pokrivanje stroškov in izdatkov vašega poslovnega procesa ali želite investirati v opredmetena ali neopredmetena osnovna sredstva?

Kdo lahko pridobi kredit

 • Samostojni podjetnik.
 • Mikro ali malo podjetje.
 • Zagonsko podjetje oziroma start-up.

Kredit lahko pridobite, če

 • Ga namenite pokrivanju stroškov, ki so nastali največ 6 mesecev pred oddajo vloge za financiranje in največ 18 mesecev po odobritvi financiranja.
 • Se naložba ne izvaja v izključenem sektorju.

Naš cilj je, da vašemu podjetju olajšamo financiranje vsakodnevnega poslovanja.


Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 5.000 € do 25.000 €.
 • Financiranje 100 % upravičenih stroškov, z vključenim DDV.
 • Tehtano obrestno mero, ki je sestavljena iz 62,5% pribitka sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki znaša 0 % oz. skladno s pomočjo de minimis ter 37,5% pribitka sredstev izvajalca finančnega instrumenta po tržni ceni.
 • Dobo kreditiranja od 2 do 5 let.
 • Moratorij na odplačilo glavnice od do 2 ½ let oziroma največ ½ ročnosti kredita.
 • Brez zavarovanj oziroma le vpis zastavne pravice na predmetu financiranja.
 • Drugi pogoji, skladno s programom in pogoji finančnega posrednika.

Shema pomoči "de minimis"

Program temelji na shemi pomoči "de minimis", ki v treh koledarskih letih ne sme preseči 200.000 EUR oziroma 100.000 EUR, če kreditojemalec opravlja komercialne cestne prevoze tovora. Pomoč "de minimis" se izraža v obliki nižjega pribitka na podlagi sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Svetujemo in financiramo

V okviru kredita vam bomo zagotovili sredstva, s katerimi boste lahko pokrili upravičene stroške za:

 • Plačila za nakup materiala.
 • Plačila za nakup trgovskega blaga.
 • Plačila za storitve.
 • Stroške dela.
 • Naložbe v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva.

Svoje cilje z nami dosežete lažje, hitreje in zanesljiveje.


Rok za oddajo vloge

Do porabe sredstev.


Rok za črpanje kredita

45 dni od dneva odobritve kredita.


Za podrobnejše informacije o programu se obrnite na vašega skrbnika v banki, oziroma:

 • na telefonsko številko 05 302 91 17,
 • ali na mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
→ Posebni pogoji SID-PHV
→ Oddaj vlogo