• Storitev se uporablja za nakazila plač in drugih osebnih prejemkov (regres, socialni transferji, odplačila anuitet za kredite, …) kot tudi za plačila davkov in prispevkov iz naslova plač.
  • Vsa kreditna plačila (domača in čezmejna, individualna ali množična) se izvedejo po enotnem standardu (ISO SEPA XML) in v skladu z urnikom plačil.
  • Podatki o posameznih plačilnih transakcijah na izpisku niso vidni, TRR plačnika je obremenjen z eno transakcijo v skupnem znesku.
  • Storitev se dodatno zaračunava skladno s Tarifo plačil.